Afbeelding
Pixabay

Inwoners mogen niet tussen de wal en het schip vallen

10 januari 2022 om 12:22 Politiek

HARDERWIJK In het kader van het opstellen van een lokale inclusie agenda voor Harderwijk en Hierden in de periode tot 2026 wil het college van burgemeester en wethouders onder meer onderzoeken wie er, ondanks alle voorzieningen en activiteiten die er zijn, toch nog tussen de wal en het schip vallen.

Het is één van de vier thema’s die men, zo wordt in de startnotitie aangegeven welke is aangeboden aan de raad, wil onderzoeken. Gekeken wordt onder meer naar hoe inwoners onderling bijdragen aan het meedoen van anderen bij wie die niet vanzelfsprekend is. Ook wordt onderzocht hoe er voor kan worden gezorgd dat iedereen kan meedenken als de gemeente nieuw beleid maakt en hoe de gemeente vanuit de eigen voorbeeldfunctie invulling kan geven aan inclusie.

Geconcludeerd wordt dat er nog steeds mensen zijn die tussen de wal en het schip vallen. Als voorbeeld worden onder andere genoemd ouders van een kind met een meervoudige beperking of inwoners met een specifieke beperking die weinig voorkomt. Maar ook ouderen in een kwetsbare situatie die onder de radar blijven en geen netwerk hebben die hen helpt of hulp inschakelt. Ook kinderen die te maken krijgen met een vechtscheiding van de ouders of van wie de ouders kampen met een verslavingsproblematiek.

MAATWERK Als oplossingsrichting wordt onder meer genoemd het tot meer maatwerk komen in bijzondere situaties. Opgeroepen wordt in deze gevallen als ondersteuner naast de inwoners te staan en het niet te snel in te vullen voor hen. Professionals moet de ruimte worden geboden om in ‘bijzondere’ gevallen afwijkend van de regels te handelen en daar moet ook geld voor beschikbaar worden gesteld.

Gepleit wordt voor meer inzet op initiatieven van inwoners, met als mogelijk bijeffect dat activiteiten ontstaan die bijdragen aan inclusie. Gemeente en maatschappelijke partners moeten inwoners ondersteunen als ontmoeting door onderlinge verschillen niet of moeizaam tot stand komt of als het wel tot stand komt dit tot frictie leidt. Dit kan spelen op straat- of buurtniveau, op scholen, bij verenigingen etc. Ontmoeten kan, zo wordt aangegeven, geen  moeten worden. De overheid kan dit niet afdwingen.

MEEDENKEN Van groot belang wordt het meedenken van inwoners gevonden als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Tijdsdruk op projecten leidt, zo wordt erkend, er soms toe dat de inspraak van inwoners in het gedrang komt en het efficiënter lijkt om dan maar als professionals bij elkaar te gaan zitten. 

Samenwerken met burgers kost tijd, maar het college van burgemeester en wethouders geeft aan, dat dit uiteindelijk echt meer oplevert. Ambtenaren leren wat er echt leeft op een bepaalde plek en andersom leren inwoners hoe ingewikkeld het is om er samen uit te komen. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor elkaar.

Ambtenaren moeten zich het mensgericht werken eigen maken waardoor inwoners zich gezien en gekend voelen in het contact met de gemeente. In het handelen van ambtenaren moet inclusie worden meegenomen als grondhouding.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie