!
Het risico op een natuurbrand is hier groot
Het risico op een natuurbrand is hier groot Wijnand Kooijmans

Natuurgebied Harderwijk heeft hoog risico op brand

2 april 2024 om 11:57 Natuur en milieu

HARDERWIJK Een risicoanalyse wijst uit dat het natuurgebied binnen de gemeente Harderwijk een ‘hoog tot zeer hoog risico’ heeft als het gaat om het ontstaan van natuurbranden. Onder meer speelt de aanwezigheid van Sonnevanck hierbij een grote rol.

Door nabijheid van Sonnevanck

Wijnand Kooijmans

Het brengt met zich mee dat het natuurgebied van de gemeente dusdanig ingericht dient te worden dat het risico op een onbeheersbare natuurbrand kleiner wordt. Maatregelen kunnen eenmalig maar ook periodiek nodig zijn en moeten in samenhang met andere partijen worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan natuur- of verkeersmaatregelen.

Door het college van burgemeester en wethouders is de aanpak van natuurbrandbestrijding vastgesteld die ervoor moet zorgen dat de risico’s worden verlaagd. Door de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wordt aangegeven dat de regie voor de aanpak van risicovolle gebieden bij de gemeente Harderwijk zelf komt te liggen. Als het gaat om de natuurbrandbeheersing in natuurgebied en infratracés ligt de verantwoordelijk bij de provincie Gelderland.

REGIEGROEP Door de gemeente wordt een regiegroep ingesteld die zes keer per jaar bijeenkomt. Naast de voorzitter worden hieraan vertegenwoordigers toegevoegd van verschillende beleidsvelden, zoals recreatie, zorg en wonen, verkeer, gemeentelijke groen en communicatie. Ook krijgt de adviseur natuurbrandrisicobeheersing van de veiligheidsregio hierin een taak.

Natuurbrandbeheersing staat hoog op de agenda bij de gemeente. Samen met de veiligheidsregio zijn al risicovolle locaties en objecten in beeld gebracht. Gekeken is hoe het risico op een natuurbrand kan worden verkleind. In het Cyriasische Veld zijn maatregelen genomen om het risico op het overslaan van een natuurbrand te verkleinen. Het college geeft aan dat Harderwijk voorloopt op andere gemeenten maar dat hij ook beseft dat er nog een verdere opgave ligt als het gaat om het voorkomen en de aanpak van natuurbranden.

REGIE Onder meer is geconstateerd dat meer bestuurlijke regie nodig is om meer en sneller beweging te krijgen in het complexe dossier. Ook is de conclusie getrokken dat het onverantwoord is om de realisatie van natuurbrandbeheersing uit te stellen. Dit gezien de klimaatontwikkeling, de toename van natuurbrandrisico’s en de mogelijk grote maatschappelijk impact.

ONDERSTATION In Harderwijk is aan de Leuvenumseweg een onderstation met hoogspanningsleidingen aanwezig dat van belang is als regionaal knooppunt voor de stroomvoorzieningen in een gebied dat loopt vanaf Barneveld via Nijkerk langs de Veluwse Randmeren tot en met de gemeente Oldebroek.

Het station ligt in een gebied dat kwetsbaar is voor natuurbranden. Mede omdat de periodes van droogte en hitte vaker voorkomen en langer duren. Dat maakt dat de kans op natuurbranden groter wordt en het moeilijker wordt deze te beheersen. Om de risico’s te verkleinen is een langetermijn aanpak nodig. Hierbij speelt onder meer de samenstelling van het bosgebied een rol.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie