!
Stadsmuur
Stadsmuur ton Eekelschot

Vergunning voor pand blijft in stand, bezwaarschriften ongegrond verklaard

2 april 2024 om 16:22 Politiek

HARDERWIJK De vergunning voor het oprichten van een recreatief pand aan de kant van de stadsmuur aan de zijde van het Wellenpad blijft in stand. De ingediende bezwaarschriften worden ongegrond verklaard, waarmee het college van burgemeester en wethouders het advies van de commissie bezwaarschriften overneemt. Wel wordt de motivering aangepast en daarmee verbeterd.

Onder meer werd als bezwaar aangevoerd dat het pand inkijk geeft in een tuin. De commissie is van oordeel dat het college voldoende heeft gemotiveerd waarom de ontstane mate van inkijk in de betreffende situatie geoorloofd is. Ten aanzien van twee kleine dakkappelen aan de voorzijde van het pand moet het college wel met een duidelijker motivatie komen waarom wordt afgeweken van de kappenkaart die leidend is. Bij de beoordeling moet worden aangegeven dat er geen onevenredige aantasting is van de cultuurhistorische waarden, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende panden, het straat- en of bebouwingsbeeld, de verkeersveiligheid en de woon- en milieusituatie. Het bezwaar dat de aanvraag niet voldoet aan de welstandseisen wordt ongegrond gevonden omdat de stelling niet is onderbouwd met een tegenrapport.

Door de gemeente was ook een foutje gemaakt met de stelling dat de stadsmuur een gemeentelijk monument is. Het is namelijk een Rijksmonument. In de afwijzing van de bezwaren wordt ook dit recht gezet. De commissie oordeelt dat het plan voldoet aan de eisen van de zware welstandstoets die voor deze locatie geldt, gezien de status van de stadsmuur. Het advies is naar de mening van de commissie ook voldoende onderbouwd. Het besluit de vergunning te verlenen is naar hun mening dan ook op goede gronden door het college genomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie