Er moeten drie windmolens op het bedrijventerrein Lorentz komen, dat is de wens van het college.
Er moeten drie windmolens op het bedrijventerrein Lorentz komen, dat is de wens van het college. Pixabay

Drie windmolens moeten er komen op Lorentz Harderwijk, maar gaat plaatsing nog door?

6 februari 2023 om 16:00 Duurzaamheid

HARDERWIJK De vergunning voor het plaatsen van drie windmolens op het bedrijventerrein Lorentz ligt vanwege ingediende bezwaren voor behandeling bij de Raad van State. De uitspraak hierover wordt medio dit jaar verwacht.

Dat gegeven is voor de raadsfracties van D66 en Harderwijk Anders aanleiding geweest vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Beide partijen geven aan blij te zijn met de bescherming van de wespendief en de wens het aantal broedparen op de Veluwe uit te breiden. Maar maken zich wel zorgen over de impact van het besluit van de provincie Gelderland windmolens te verbieden binnen acht kilometer van Natura 2000 gebieden. Het gaat dan met name of het halen van de duurzaamheidsdoelen door de gemeente hierdoor in gevaar komen.

ONTWIKKELING

Voor beide partijen was het de vraag of het besluit van de provincie een harde rem te zetten op nieuwbouw gevolgen heeft voor de ontwikkeling van Harderwijker windmolens. Het college geeft nu aan dat het besluit geen consequenties heeft voor de ontwikkeling van al vergunde windparken. De drie windmolens op Lorentz behoren daar toe.

Het besluit van de provincie houdt in dat er geen nieuwe windparken in het natuurgebied de Veluwe mogen komen en één kilometer daaromheen. Harderwijk valt binnen die zone. Een uitzondering geldt voor één of twee windparken. In deze regio is dat het plan voor het windpark Horst en Telgt. Harderwijk heeft al wel gevraagd of de komst daarvan nadelige gevolgen heeft voor de inwoners.

WESPENDIEF

Met het verbod wil de provincie voorkomen dat de Veluwse natuur verslechtert. Het niet voldoende beschermen van de wespendief kan negatieve gevolgen hebben voor het gehele ecosysteem. Voor Lorentz geldt dat het gaat om een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan. Ook heeft de provincie Gelderland de benodigde vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming afgegeven. Maar mogelijkheden voor het verder plaatsen van windmolens op Harderwijks grondgebied zijn volgens het college uitgesloten.

OGENSCHOUW

Bij de voorbereiding van de besluitvorming over het windpark Lorentz is de Wespendief naar de mening van het college voldoende in beschouwing genomen. Er is onderzocht verricht naar het risico van aanvaringsslachtoffers onder de wespendief. Dat heeft geleid tot enige aanvulling van het plan. De conclusie is wel dat er slechts incidenteel vliegbewegingen van de wespendief zijn te verwachten ter hoogte van het gebied waar de windmolens worden geplaatst.

Dat maakt de kans klein dat de wespendief in aanraking komt met de windmolens. En daardoor de plaatsing ook weinig invloed heeft als het gaat om de instandhouding van de wespendief op de Veluwe. Ten aanzien van stikstof is geconcludeerd dat de verscherping van de regels door het stikstof-arrest van de Raad van State geen gevaar opleveren voor het doorgaan van de plaatsing van de windmolens. De plaatsing van een zwarte wiek is nog niet meegenomen in het plan.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie