Foto: Pixabay

Bouw microwoningen kan doorgaan

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De bouw van twintig microwoningen aan de Horloseweg kan doorgang vinden. Wel heeft het college besloten naar aanleiding van ingediende bezwaren enkele wijzigingen aan te brengen in het bestemmingsplan dat ter goedkeuring aan de raad wordt voorgelegd.

Wijnand Kooijmans

Zo wordt vastgelegd dat de hoeveelheid verharding in het plan maximaal 35 procent mag bedragen van het totale plangebied. Minimaal 45 procent moet een groene inrichting krijgen. Ook wordt er ruimte gemaakt voor de aanleg van twee extra parkeerplaatsen.

Met het opnemen van een maximum percentage aan verharding en een minimaal percentage aan groen wordt, zo stelt het college, een overheersende groene ruimte beter gewaarborgd dan in het oorspronkelijke plan het geval was. Hiermee wordt tevens meer aangesloten bij wensen vanuit de directe omgeving en de gemeente Ermelo. Ook wordt hiermee meer rechtszekerheid geboden.

Onder meer is bezwaar aangetekend tegen de verstoring van het natuurlijk evenwicht en het niet stroken van het plan met de uitgangspunten van een groene zone als buffer tussen Harderwijk en Ermelo.

Door het college wordt naar aanleiding hiervan opgemerkt dat het gebied is aangewezen als ontwikkellocatie. Dat maakt dat hier woningbouw kan plaatsvinden. De aanwezige houtwallen worden behouden en versterkt. In de directe omgeving wordt een nieuwe oost-west langzame verkeersverbinding aangelegd. Op het perceel ten oosten van de locatie is in de afgelopen jaren recreatief groen aangebracht in de vorm van twee dierenweiden. De huidige watergang wordt opgeschoond en verbreed zodat de waterhuishouding in het gebied wordt verbeterd. De bezwaren hoeven de bouw van de woningen niet in de weg te staan, zo oordeelt het college.

Ook is bezwaar ingediend tegen het meer vrijkomen van stikstof bij en na de bouw van twintig woningen ten opzichte van het eerste plan dat uitging van de bouw van drie woningen. Het college stelt dat uit berekeningen is gebleken dat de hoeveelheid stikstof welke wordt uitgestoten de toegestane norm niet te boven gaat. Dit geldt zowel tijdens als na de bouw. Van een effect op de Veluwe als gevolg van een toename van de uitstoot van stikstof is, zo geeft het college aan, dan ook geen sprake.

Niet alle zienswijzen zijn overigens kritisch. Eén van de indieners geeft aan de bouw van de twintig woningen een fantastisch initiatief te vinden. Men woont klein en zuinig, mensen helpen elkaar en zijn er voor elkaar. Ook wordt samen gebruik gemaakt van voorzieningen en dat wordt gezien als praktisch en goed voor het milieu. Volgens de indiener van deze zienswijze helpt het plan ook tegen eenzaamheid.

De bezwaren tegen aantasting van het leefgebied van de das worden niet gedeeld door het college.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden