Foto: Shutterstock

Gemeente coulant bij subsidieaanvragen

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Er wordt coulant omgegaan met de beoordeling en vaststelling van subsidieaanvragen wanneer vanwege de corona-maatregelen subsidieverplichtingen en – afspraken niet kunnen worden nagekomen. Hiertoe is besloten door het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Onder meer worden de gemaakte voorbereidingskosten gesubsidieerd voor geplande activiteiten die vanwege de corona-maatregelen geen doorgang kunnen vinden. In principe wordt ook toegestaan het op gepaste wijze invulling geven aan gesubsidieerde activiteiten, mits deze passen binnen het doel van de subsidieafspraken of subsidieregeling. De gemeente moet hiermee vooraf ook hebben ingestemd.

In principe wordt ook het uitstel van activiteiten toegestaan. Organisaties kunnen voor de in 2021 verleende maar niet bestede subsidie een aanvraag indienen om in 2022 alsnog een geplande of vergelijkbare activiteit uit te voeren, mits realistisch en haalbaar.

De huidige coronacrisis leidt, zo geeft het college aan, tot veel onzekerheden over welke activiteiten op welke termijn wel en niet door kunnen gaan. Aanvragers, en dat zijn veelal non-profit organisaties, die doorgaan met het voorbereiden van hun activiteiten lopen het risico niet te kunnen voldoen aan geldende verplichtingen of gemaakte afspraken. Dat geldt niet alleen voor maatschappelijke organisaties maar ook voor organisatoren van evenementen.

Dat is voor het college reden coulance te betrachten bij de beoordeling en vaststelling van subsidies. Daarmee wordt het beleid voortgezet, zoals dat ook in 2020 is uitgevoerd. Subsidiepartners hebben wel de verplichting aan de gemeente te melden wanneer zij niet aan de subsidieaanvragen kunnen voldoen. De door het college aangewezen accounthouders beoordelen in hoeverre de gemaakte afspraken kunnen worden gewijzigd. Nieuwe of gewijzigde afspraken worden ook vastgelegd. Terugvorderen van subsidies zou de continuïteit van sommige organisaties in gevaar brengen, zo vreest het college.

Er is wel een landelijk garantiefonds maar dat geldt alleen voor professionele (betaalde) evenementen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden