Foto: Shutterstock

Huidige aanbod respijtzorg plekken onvoldoende

  Nieuwsflits

Harderwijk - Het is bij het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk niet bekend hoe veel en hoe vaak er precies respijtzorg wordt ingezet. Dit omdat tot op heden vanuit onder meer het sociaal domein maar ook bij partnerorganisaties niet specifiek op respijtzorg wordt geregistreerd, Reden is dat respijtzorg veel ingezet wordt in een bredere aanpak en niet als aparte interventie. Dit maakt het individueel regresteren omvangrijk.

Wijnand Kooijmans

Het college zegt dit in antwoord op vragen van de raadsfractie van de ChristenUnie. Aangegeven wordt dat men wel in beeld heeft op welke wijze mantelzorgers respijtzorg krijgen. Dit door middel van enquêtes onder mantelzorgers, gesprekken met het mantelzorgsteunpunt en lokale zorgpartner.

Door het college wordt aangegeven dat men wel het signaal herkent dat er behoefte is aan laagdrempelige vormen van respijtzorg waaronder bijvoorbeeld logeerplekken met passende zorg, Op dit moment is het huidige aanbod respijtzorg plekken hierin niet toereikend. Vanuit de regio Noord-Veluwe wordt in de samenwerking Gezond Veluwe ingezet op het vergroten van het aanbod en het bijbehorende maatwerk aan respijtzorg. De gemeente Harderwijk is nauw bij dit proces betrokken.

In de op te stellen plannen worden diverse varianten van respijtzorg zowel wat haalbaarheid alsook in de behoeftepeiling onder betrokkenen meegenomen. Vanuit de samenwerking die de gemeente heeft met ZorgDat in het realiseren van een Odensehuis in Harderwijk, wordt in het plan ook bewust het ontwikkelen van passende laagdrempelige respijtzorgvoorzieningen meegenomen. De verwachting van het college is dat inhoudelijk in de tweede helft van dit jaar meer bekendheid kan worden gegeven over de plannen en welke potentiële plekken en vormen verder kunnen worden ontwikkeld.

De huidige informatievoorziening vindt diverse manieren plaats. Onder meer via de WMO-klantmanagers (Wet maatschappelijke Ondersteuning), het mantelzorgsteunpunt, huisartsen, zorgaanbieders en cliëntondersteuning voor MEE Veluwe. Kijkend naar de huidige bekendheid over respijtzorg, de maatwerkmogelijkheden, de diversiteit aan betrokkenen en de personele begeleiding die wenselijk is bij de inzet van respijtzorg ziet het college lokaal wel mogelijkheden de voorlichting te verbeteren. Zowel op het terrein van communicatie, zichtbaarheid en onderlinge samenwerking door alle partijen die bij respijtzorg zijn betrokken. Vanuit het beleidsplan ‘Harderwijk zijn we samen”, wordt hierop ook ingezet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden