Foto:

Buffer voor asielzoekerscentrum

  Nieuwsflits

Harderwijk - Het asielzoekerscentrum in Harderwijk behoudt de buffer van driehonderd plekken naast de vaste opvangcapaciteit voor vijfhonderd asielzoekers. Dat is beslist door de meerderheid van de Harderwijker gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Over het behoud van de buffercapaciteit is lang gediscussieerd binnen de gemeenteraad. Voor het behoud hiervan werd nu een amendement ingediend door Peter Sels (CDA) namens zijn fracties en de fracties van de ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks en de SGP.

Dat leidde tot verbazing bij de fracties van VVD en Harderwijk Anders. Zij wezen op een eerder amendement dat destijds werd gesteund door ook het CDA waarin werd aangegeven dat de buffercapaciteit moet vervallen. De vrijkomende ruimte zou dan kunnen worden benut voor huisvesting van woningzoekende Harderwijker jongeren. Voor hen reden nu tegen het nieuwe amendement te stemmen. Daarnaast willen ze een betere spreiding van asielzoekers over geheel Nederland.

Ook Bert Holleman (Gemeentebelang) stemt tegen het amendement, zij het om andere redenen. Hij is van mening dat het asielzoekerscentrum in zijn geheel moet worden gesloten. Opvang van vluchtelingen dient naar zijn mening plaats te vinden in het eigen land of een buurland waar het veilig is.

Door de gemeenteraad moest beslist worden over een verlening van het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de vestiging van het asielzoekerscentrum tot en met 1 juni 2026. In het amendement is opgenomen dat het percentage gezinnen dat op de buffercapaciteit kan worden opgevangen wordt verhoogd van 40 naar 55 procent.

Wel wordt hieraan de voorwaarde verbonden dat het aantal gezinnen dat in Nederland asiel aanvraagt in vergelijking met de afgelopen jaren niet substantieel mag dalen. Hiervoor wordt de gemiddelde bezetting gehanteerd over de periode van 2016 tot 2020. Dat betekent concreet dat zich in Nederland meer dan 25.688 asielzoekers zich moeten melden wil de buffercapaciteit van het centrum in Harderwijk mag worden benut.

Ook wordt als voorwaarde gesteld dat binnen de bufferplekken geen asielzoekers mogen worden geplaatst met een hoog risicoprofiel.

Ten aanzien van de bezwaren van de drie partijen die tegenstemden geeft Peter Sels aan dat hij niet wil komen tot een vermenging van asielzoekers en de huisvesting van jongeren. Ook dat vormt een groot probleem binnen de gemeente Harderwijk, zo wordt door hem erkend. Maar liever ziet hij dat voor jongeren wordt gezocht naar geschikte plekken in de omgeving van het NS-station of de stad.

Met het amendement willen de indienende partijen gastvrij en ruimhartig zijn voor asielzoekers en hen een veilig thuis bieden. En een handreiking doen naar de COA.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden