Foto: Shutterstock

Niet één, maar twee Knarrenhoven

  Nieuwsflits

Harderwijk - In de derde fase van het plan Waterfront worden twee Knarrenhoven door de gemeente Harderwijk gerealiseerd. Dit binnen een termijn van twee jaar.

Wijnand Kooijmans

Door het college wordt met dit besluit tegemoet gekomen aan de grote behoefte die er bestaat naar deze woonvorm. De zorg voor elkaar staat hierbij centraal. De Knarrenhoven komen binnen het gebied Stadwerven. Het gaat in totaal om de bouw van rond de dertig woningen.

Door de PvdA-fractie is eind 2020 al aangedrongen om te onderzoeken of aan de grote vraag naar Knarrenhoven kan worden voorzien. Hierbij waren vooral de plannen van de stichting Knarrenhof, ontwikkelaar van woonconcepten voor ouderen, in beeld. De stichting is al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie in Harderwijk. Na onderzoek bleek echter dat het plan van de stichting niet overeen kwam met het stedenbouwkundig plan van de gemeente. Ook kon geen overeenstemming worden bereikt over de grondprijs en het parkeren. De hof ligt dan aan de achterzijde van de woningen, de hof is gericht op een binnenhof. De hof krijgt daarmee een gesloten, privaat karakter terwijl in het stedenbouwkundig plan van de gemeente wordt uitgegaan van een open karakter.

De in het stedenbouwkundig concept opgenomen Knarrenhoven zijn omringd door bebouwing die met de voorzijde op het hof is gericht. Het concept van de stichting was precies omgekeerd.

Aanbesteding

Via aanbesteding gaat nu bepaald worden wie uiteindelijk het project in het Waterfront mag gaan realiseren. Het college stelt nog de selectiecriteria en de gunningscriteria op waaraan inschrijvers moeten voldoen. Partijen die meedingen naar de bouw worden beoordeeld op de mate waarin zij erin slagen deze woonvormen te realiseren en partijen aan zich te binden. De stichting Knarrenhof mag overigens gewoon meedingen als partij die de woningen wil gaan realiseren.

Voor de ontwikkeling van de Knarrenhoven wordt een deel van de bijna zeven miljoen euro gebruikt die de gemeente recent ontving voor de woningbouwimpuls in fase 3 van het Waterfront. Gekeken wordt of daarnaast de bouw van de Knarrenhoven nog in aanmerking kan komen voor een provinciale subsidie, zoals door de PvdA aangedragen. Het college stelt tevens dat de parkeervoorzieningen voor de beide hoven niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in de omringende buurten.

Derde fase

De dertig woningen maken deel uit van de in totaal bijna negenhonderd woningen die in de derde fase van het Waterfront worden ontwikkeld.

In de derde fase van het plan Waterfront worden twee Knarrenhoven door de gemeente Harderwijk gerealiseerd. Dit binnen een termijn van twee jaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden