Eerst nut en noodzaak van gebiedsagenda


Foto: Shutterstock

Eerst nut en noodzaak van gebiedsagenda

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - De gemeenteraad van Harderwijk wil eerst het nut en de noodzaak zien van de op te stellen gebiedsagenda van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Een motie van Harderwijk Anders, VVD en CDA waarin dit wordt gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders werd unaniem aangenomen door de raad.

Wijnand Kooijmans

 Er moeten, zo vindt de raad, geen verdere stappen worden ondernomen voor de raad hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook mogen op dit punt geen verplichtingen worden aangegaan. De praktijk is namelijk dat er al gesprekken worden gevoerd met ondernemers, maatschappelijke organisaties en de colleges van de drie betrokken gemeenten.

Ook is al aangegeven dat in de loop van de tijd toegewerkt moet worden naar een verdere ambtelijke samenwerking. Waar de commissie beleid algemeen eerder heeft aangegeven dat gekeken moet worden naar de voorwaarden voor samenwerking in EHZ (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde)-verband.

In de motie is vastgelegd dat onder meer de doelstellingen, uitvoering en opbrengsten van de bestaande EHZ samenwerking in Meerinzicht moeten worden meegenomen. De raad wil het nut van het opstellen van de gebiedsagenda uiterlijk in maart van dit jaar behandelen. Dit aan de hand van een voorstel waarin de kaders voor de verdere ontwikkeling van de gebiedsagenda worden vastgelegd.

De motie was ontraden door wethouder Bert van Bijsteren. Die gaf wel aan dat het college de raad mee wil nemen in het proces.

De motie staat los van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand gaat instellen naar Meerinzicht. Dit onderzoek moet duidelijkheid geven over hoe de samenwerking verloopt tussen de gemeenten en welke prestaties worden geleverd door Meerinzicht. Bij meerdere raadsleden in de deelnemende drie gemeenten bestaat kritiek op de stijgende kosten.

In Meerinzicht werken de drie gemeenten samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerling zaken. Bij Meerinzicht kunnen inwoners onder andere terecht voor zaken zoals maatschappelijke hulp, een uitkering of jeugdzorg.

Vragen die tijdens het onderzoek aan bod komen zijn onder meer of de afspraken tussen de gemeenten en Meerinzicht goed zijn vastgesteld, welke prestaties Meerinzicht levert en of de gemeenteraden voldoende informatie krijgen over Meerinzicht. Op dit laatste punt bestaat bij raadsleden soms ook onvrede.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2021. In het derde kwartaal worden de uitkomsten dan toegezonden aan de drie betrokken gemeenteraden.

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiënte van het gemeentelijk beleid onderzoekt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden