Harderwijk wil woningen saneren

Door de gemeente Harderwijk wordt een subsidie aangevraagd bij het bureau sanering verkeerslawaai. Het gaat om de voorbereiding van de sanering van tussen de 150 en 175 woningen binnen de gemeente Harderwijk met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 decibel.

Wijnand Kooijmans

Harderwijk - Het totaal aantal huizen dat niet voldoet aan deze eis ligt hoger maar een flink deel is in het verleden al gesaneerd. De plicht tot saneren is een gevolg van de Wet geluidhinder. Daarin is bepaald dat bij de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van nieuwe wegen aan geluidsnormen moet worden voldaan. Voor woningen die al voor deze datum waren gebouwd is in de wet een saneringsplicht opgenomen.

Dat kan door schermen of wallen aan te brengen of gevelisolatie aan te brengen. Aan wegen moeten verkeersmaatregelen worden getroffen of een stiller wegdek worden aangebracht. Harderwijk vraagt nu subsidie aan omdat de regeling in 2020 vervalt.

De nieuwe regeling is nog niet bekend maar de verwachting is dat na dit jaar alleen nog woningen in aanmerking komen voor een bijdrage aan geluidwerende maatregelen indien de geluidsbelasting hoger is dan 70 decibel. Voor Harderwijk betekent dit dat geen van de woningen die nu op de saneringslijst staan nog in aanmerking komt voor een financiële bijdrage. Harderwijk verwacht dat de kans bestaat dat voor de aangemelde woningen in 2020 geen subsidie wordt verleend maar later. De verwachting is dat dit jaar meer gemeenten subsidie aanvragen dan beschikbaar is.

In het verleden zijn naar schatting ongeveer vijf woningen niet aangemeld voor de saneringssubsidie of niet juist gemeld. Dat maakt dat de gemeente de saneringskosten van deze woningen voor eigen rekening moet nemen. De hiermee gemoeid gaande kosten moeten blijken uit onderzoek van de woning. In het algemeen gaat het om een bedrag van tussen de vijf- en zesduizend euro per woning.

Waterfront

Door de gemeente Harderwijk wordt het ontwerp bestemmingsplan 'Waterfront-Zuid-Stadswerven en De Kades' ter inzage gelegd. Het gaat om de realisering van de laatste fase binnen het totale Waterfront. Het bestemmingsplan voorziet voornamelijk in woningen. Maximaal gaat het om 944 woningen. Op enkele plekken langs de havens en de Burgemeester de Meesterstraat zijn maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen toegestaan. In het plan zijn ook ligplaatsen voor historische schepen en pleziervaartuigen opgenomen. Bij de bouw wordt uitgegaan van een reductie van de uitstoot van C02 door aardgasloos en in principe energieneutraal te bouwen. De ontwikkelaar richt zich op duurzame mobiliteit door de aanleg van op voetgangers gerichte buurten en door nieuwe vormen van mobiliteit te introduceren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden