Wat de burgemeesters van Zeewolde en Harderwijk betreft, vangt het asielzoekerscentrum van Harderwijk mensen met een medische behoefte op. Foto: Joost Willering (COA)
Wat de burgemeesters van Zeewolde en Harderwijk betreft, vangt het asielzoekerscentrum van Harderwijk mensen met een medische behoefte op. Foto: Joost Willering (COA) (Foto: Joost Willering COA)

Asielzoekers met medische behoefte

Het COA is voornemens een aantal vestigingen, zoals azc Zeewolde, te sluiten in verband met het verlagen van de opvangcapaciteit door de krimp van het aantal vluchtelingen en deze te verdelen over de overige locaties.

HARDERWIJK - In Harderwijk zijn momenteel 380 mensen ondergebracht. Of dit aantal wordt uitgebreid en met hoeveel, is nog niet duidelijk.

Zeewolde

Burgemeester Gorter van de gemeente Zeewolde pleit ervoor om een aantal bewoners van het azc Zeewolde over te laten plaatsen naar Harderwijk. Het gaat dan met name om bewoners met een medische behoefte. Deze mensen staan onder behandeling bij specialisten in onder andere het ziekenhuis St. Jansdal. En ook gezinnen met kinderen, die naar de schakelklas van de internationale school in Harderwijk gaan. Deze contacten kunnen dan aanblijven, wat de integratie ten goede komt.

Harderwijk

Burgemeester Van Schaik ondersteunt dit standpunt van zijn collega: "Aangezien we in Harderwijk hebben ingezet op het huisvesten van vooral gezinnen met kinderen, past het uitgangspunt van onze gemeente bij de oproep van collega Gorter. Het aantal azc-bewoners dat naar Harderwijk komt, is nog onbekend, maar dient binnen de gemaakte afspraken van maximaal 800 bewoners te blijven. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kiest voor geleidelijke toename. Het COA maakt een verdeling, passend bij de gemaakte afspraken met Harderwijk en de eigen bedrijfsvoering." Harderwijk over de uitvoering: "Het COA bepaalt de verdeling van mensen die landelijk worden verdeeld over alle azc's. Op dit moment is het dus te vroeg om over een uitbreiding van het azc te Harderwijk te spreken. De komende maanden wordt er vanuit COA helderheid gegeven hoe zij landelijk vorm en inhoud willen gaan geven aan de aangekondigde krimpfase en de gevolgen voor de locaties die vooralsnog open blijven. Zodra wij als gemeente meer weten over wat de krimpfase voor onze locatie betekent, zullen wij samen met COA en de omwonenden van het azc, in gesprek gaan," aldus een woordvoerder.

Reactie COA

Carine Portengen, Communicatieadviseur COA over de mogelijke ontwikkelingen. "De komende tijd bekijken de locatiemanagers van de locaties die dicht gaan, waar de bewoners naar toe gaan. Voor een deel zullen dit asielzoekers met een verblijfsvergunning zijn die doorstromen naar een gemeente die hen huisvest, een deel verhuist naar een ander azc. Asielzoekers zonder een verblijfsvergunning dienen naar hun land van herkomst terug te keren."

Meer berichten